تو میروی

شب میشود

و قلب من پر پر میشود

و نا امید می شوم..و حقیر می شوم

چوخاکی می شوم

که بر ان نسیمی نمی وزد

و بارانی نمی بارد

و در ان گلی نمی روید

و بر سرش ستاره ای نمی درخشد

تو میروی

و من تنهای تنها می مانم

تو میروی

ومن در غم خود خاک میشوم....!