ای معنای انتظاریک لحظه بایست

دیوانه شدم بخاطرت کافی نیست

یک لحظه بایست ویک جمله بگو
تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست