مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :
لیلی لیلی...
پرسیدند چه میکنی؟
گفت:
 چون میسر نیست من را کام او ...
عشق بازی میکنم بانام او ...