همه آنهایی که مرا میشناسند...
میدانند چه آدم حسودی هستم!
و همه آنهایی که تو را میشناسند...
لعنت به همه آنهایی که تورا میشناسند...