تمام ترسم از این است...
که یک شب...
بخواهی که به خوابم بیایی و من...
بیدار نشسته باشم..