دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

ت‍ـــــــــنهایی یعنی این......
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
ساحل و دریا و تنهایی و ...من

در س‍ـــــــــاحل کنار دریا نشسته ای...

هوای سرد...

صدای ب‍ـــــــــاران...

انت‍ـــــظار،انت‍ـــــظار،انت‍ـــــظار...

دستت میسوزد با سی‍ـــــــــگار!!

به خودت می آی‍ی...!!

یادت می آید که دیگر نه کسی هست که از پشت

ب‍غل‍ـــــــت کند...

نه دستی که ش‍ـــــــانه هایت را بگیرد...

نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد...!!

ت‍ـــــــــنهایی یعنی این......