زندگی یعنی: یک سار پرید.
از چه دلتنگ شدی؟
دلخوشی ها کم نیست مثلا این خورشید...

مثلا بغض ترک خورده ی ما...!
مثلا تکه ی نانی که گران شد این ماه!

تو کجایی سهراب؟!
شاعر این مرزی؟
به چه دل خوش داری!...مثلا این خورشید؟!
مثلا اسب!!که حیوان نجیبیست؟!!و یا
حس غربت که به یک مرغ مهاجر دادی؟!
اندکی دل ز طبیعت بکنی...،درد را میبینی
اهل کاشان قدیمی سهراب!
دلخوشی بی معنیست
دو قدم مانده به گل،ایست, بازرسیست!
تو کجایی سهراب؟!
اهل ایران قدیمی سهراب...!!!
ندا