پی حسه همون روزا م

پی احساس آرامش

همون حسی که این روزا

به حد مرگ می خوامش

دلم می خواد عاشق شم

آخه فکرت شده دنیام

اگه عاشق شدن درده

من این درد و ازت می خوام

اگه این زندگی باشه

من از مردن هراسم نیست

یه حسی دارم این روزا

شاید مردم حواسم نیست

اگه این زندگی باشه

اگه این سهم من از دنیاست

من از مردن حراسم نیست

یه حسی دارم این روزا

که گاهی با خودم می گم

شاید مردم حواسم نیست

بعد تو من از همه دنیا بریدم

باورم کن من به بدجایی رسیدم

لحظه لحظه زندگیمون باعذابه

باورم کن حال من خیلی خرایه

اگه این زندگی باشه

من از مردن حراسم نیست

یه حسی دارم این روزا

شاید مردم حواسم نیست

اگه این زندگی باشه

اگه این سهم من از دنیاست

من از مردن حراسم نیست

یه حسی دارم این روزا

که گاهی با خودم می گم

شاید مردم حواسم نیست