با همیم اما این رسیدن نیست

اون که دنیامه عاشق من نیست

یا همیم اما پیش هم سردیم

این یه تسکینه این که همدردیم

این یه تسکینه این که همدردیم

این حقم نیست این همه تنهایی

 
وقتی تو اینجایی وقتی می بینی بریدم

 این حقم نیست حق من که یه روز با تو بودم

اما با تو روز خوش ندیدم

این حقم نیست این همه تنهایی

وقتی تو اینجایی وقتی می بینی بریدم

 این حقم نیست حق من که یه عمر با تو بودم

 اما با تو روز خوش ندیدم

تو یه شب میری قلب تو دریاست

برنمی گردی چون دلت اونجاست

خیلی آشوبی خیلی درگیزی

خیلی معلومه که داری میری

این حقم نیست این همه تنهایی
 
وقتی تو اینجایی وقتی می بینی بریدم
 
این حقم نیست حق من که یه روز با تو بودم

 اما با تو روز خوش ندیدم

این حقم نیست این همه تنهایی

وقتی تو اینجایی وقتی می بینی بریدم

این حقم نیست حق من که یه روز با تو بودم

 اما با تو روز خوش ندیدم

این حقم نیست