حضور بعضی از آدم ها
درست شبیه دانه انگور است !
ماندنشان اگر چه فقط برای مدتی است
اما سرنوشت آدمی را به مستی می کشاند ...