همه دردم این بود
عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !