میکشم میکشی می کشد ...
هر 3 میکشیم اما او ناز تورا . . .
تو دست از من . . .
و من .... ای وای باز فندکم روو کجا گذاشتم .... ؟