خاطراتت صف کشیده اند !!!

 یکی پس از دیگری ...
 حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند !!!
 و من ...
 فرار می کنم
 از فکر کردن به تو ...
 مثل رد کردن آهنگی که ...
 خیلی دوستش دارم خیلی !!!