گرگها همیشه زوزه نمیکشند ...

گاهی هم می گویند :

دوستت دارم ...

و زودتر از آنکه بفهمی بره ای ...

میدرند خاطراتت را ...

و تو میمانی با تنی که بوی گرگ گرفته ... !!!