میدانی؟
حس خوبی نیست
در رویای کسی گم شوی
که یاد تو حتی در خوابش هم نمیگنجد..