خدایا دلم تنگ است
دل تنگ کسی که بودنم را احساس نکرد
کسی که دلتنگ دیگریست
و دلش به نگاه دیگری لرزید
خدایا به حرمت صفای دلت ؛ کمی آرامم کن
کمی نوازشم کن ؛ تا مرهمی بر دل تنگم شود
خدایا دستان سردم را در دست بگیر
و باران چشمان بی پایانم را آرام کن
خدایا به من توانی برای فراموشی
و قدرتی برای ادامه تنهایی هایم عطا کن
خدایا دل او را تا ابد شاد
و رنگ زندگیش را پر از آرامش نگاه دار
خدایا...