بن بست زندگی جایی است که:
نـه حـــق خــواسـتن داری ؛
نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن