مثل کبریت کشیدن در باد

دیدنت دشوار است

من که به معجزه عشق ایمان دارم

می کشم اخرین کبریتم را

هر چه شد باداباد!!!!!!!!