در زندگیم خیلی پیش بینی های اشتباه کردم
اما احمقانه‌ترینش این بود که خیال می کردم
روزی متوجه می شوی که چقدر در حقم بد کرده ای .