مَرد کسی نیست که گریه نکند ... ، مَرد کسی است که به گریه نیاندازد!