یک زمان هایی در زندگی وجود دارد

که آدم فقط دوست دارد بداند چرا ؟