به پایین ترین قیمت ،
باورم را به حراج گذاشتی ،

باورم را به بردگــــی بردی ،

من تا زنده ام ،
عشق را باور نمی کنم ...

 

علیرضا مشورت