من و مرگ آرزویم...

سالهاست میمیرم و باز فردا صبح...


صدای کوک ساعت بیدارم میکند!

چه خیال باطلی است...!

مرگ...