من از یک لحظه جدایی حرف میزنم که پس از آن

تو دیگر مال من نیستی...

چه اندوه بار است ثانیه هایی که میسازند عمرم را بی تو!
قاتل عشق میشوی تو...

و من!

محکوم میشوم به طناب داری که بافته ای برایم...