کیوسک روزنامه فروشی
از کجا بداند؛
من آمده ام تا تمام تیترها را یکی یکی بخوانم
تا فکر نبودن تو
سردرد صبحم را تا الهِ شب طولانی نکند

حافظ ایمانی