خودم بغل میگیرمت, پر میشم از عطر تنت
کاشکی‌ تو هم بفهمی که می‌میرم از نبودنت ...