هی فلانی....

رفتن حق همه ی آدم هاست...

ولی اگه بودی پاییزم قشنگ تر بود