عشق تو شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد!
حالا . . . تو بی تقصیری!
خدای تو هم بی تقصیر است!
من تاوان اشتباه خود را پس میدهم. . . !
تمام این تنهایی تاوان جدی گرفتن آن شوخیست.