تلخ میگذرد…
این روزها
که قرار است
از تو …
برای دلم
یک انسان معمولی بسازم