وقتی عاشقی و ترکت میکنه
وقتی عشقت یه عشق ممنوع و محاله
چه جور میشه فراموش کرد؟
چه جور میشه جلوی اشک رو گرفت ؟
چه جور میشه ....