وقتی معلم پرسید عشق چند بخشه؟
زود دستم رو بالا گرفتم گفتم: یک بخش.
اما از وقتی که تو رو شناختم فهمیدم عشق
3 بخشه: ...
عطش دیدن تو.....
شوق با تو بودن.....
و ....
اندوه بی تو بودن.