کوچه به کوچه خونه به خونه

دنبالت گشتم من دیوونه

سایه به سایه دنبالت کردم

اما گم شدی دورت بگردم

بارون می بارید چشمام نمیدید

قلبم یه لحظه صداتو نشنید

به هم میریزه تموم دتیام

وقتی تو نیستی من خیلی تنهام

گریه ام میگیره وقتی حرفام از یادت میره

یادت می افتم یادت می افتم بارون میگیره

جایی نمیرم وای چه دلگیرم از دنیا سیرم

بی تو میمیرم بیتو میمیرم بی تو میمیرم

چشمامو بستم خسته خستم

با عکسات اینجا نتها نشستم

تو رو ندارم هی بد میارم

دلم گرفته از روزگارم

چشمامو بستم خسته خستم

با عکسات اینجا نتها نشستم

تو رو ندارم هی بد میارم

دلم گرفته از روزگارم

گریه ام میگیره وقتی حرفام از یادت میره

یادت می افتم یادت می افتم بارون میگیره

جایی نمیرم وای چه دلگیرم از دنیا سیرم

بی تو میمیرم بیتو میمیرم بی تو میمیرم