اگه خاطرات تو روو دوشــــــــــــــمه .....

به جای تـــــــــــو غصه توو آغوشـــــــــــــــــمه.....

یه حسی منو سمت تـــــــــــــو میکشه.....

میگه این عــــــــــــــذاب عین آرامشــــــــــــــه......