تـو را دوست میدارم . . .

چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا . . . ! ؟

یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت . . . !
یـا چطـور شـد که . . . !

چه فـــــــــــــــرق میکـند ؟! . . .

وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى . . .

که مـى کـــــــــنى !!

و من نبــایـد فـرامـــــــــوش کــنم . . .

کـه نمـــــى کـــــنم !!!