امروز با این که عیده من بد جوری احساس دلتنگی و تنهایی میکنم سوالهای زیادی تو ذهنم میاد که همشون بی پاسخند
آخه چرا من؟
مگه گناهم چی بود که باید اینجوری تاوانشو بدم؟