" دل " است دیگر ... " شعور " اگر داشت ، نمی گرفت !