نمی دانی چه دردناک است!
کسی که دیروز تو را عزیز دلش می خواند،
امروز تو را چون ناشناسترین غریبه ها صدا بزند
و تو هرگز ندانی چرا؟!