بترسید از کسانیکه که می گویند شما را فقط به خاطر خودتان دوست دارند.
روزی می آید که دقیقاً به خاطر خودتان شما را می گذارند و می روند….
یا خودتان را به صبر و چیزی فراتر از عشق روئین تن کنید
یا بمانید و فکر کنید شما خودتان چه ها داشتید و چه کم داشتید…
شاید تلخ نوشتم …. ولی بنا به تجربه می گم …
نه همیشه ، ولی معمولاً داستان همینه….