دَمــَــش گـــَــرم ...

بـــاران را مــےگـــویـــــَــم...

بـــه شـــانـــہ امـ زد وگــُـفــــت :


خــَـســتـــہ شُــــدے ...

امــــروز را تــُــو اســـتـــراحــَـت کـــُـن...

مـَــن بـــه جــــایـــَـت مـــے بـــارَم...!!!