نیکوتینِ "سیگار" آدم ها را جذب نمیکند؛


"آدم ها" به دود سیگار معـتاد می شوند،

خـیره می شوند به "دود" و غـرق در خاطرات...آدم ها معتاد "خاطــرات" می شوند!