دیدن عکسهایت، شنیدن صدایت، تکرار خاطره هاست
خاطره هایی به رنگ سبز، به شیرینی لحظه های کنار تو بودن
کاش دوباره خاطره ها تکرار شوند.!
کاش دوباره در کنار هم بنشینیم و من از بی تابی
و بی قراری دلم برایت بگویم...
راه رفتن در کنارت آرزوییست همیشگی!
گرچه دلم میخواهد همیشه در کنارم باشی اما
روزگار چنین نمی خواهد...
و من به همان چند لحظه در کنار تو بودن نیز قانعم..!!
تو بیا...