بعد از مُردنم سرم را جدا کنید

بگذارید روی شانه ام .

شانه ای که سر می خواست
سری که شانه می خواست

هر دو را برسانید به آرزوشان...