امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمیکاهد
همیشه هستی
همین حوالی ...