دیگـــر تمام شُد آرزوهـایم را گذاشتم درون ِ کوزه و دارم بـا آبَش قرص هـای اعصابم را میخورم..!