دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دوباره
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

ایــن بــار هــم کــه
تــاول پــاهــایــم خشــک شــود،
دوبــاره عاشقــت میشــوم!
دوبــاره راه مــی افتــم!
دوبــاره
گــم مــیشــوم . . .