به صدایت که معتاد شدم

رفتی حالا هر روز خاطره تزریق میکنم.