دلم خیلی گرفته
دلم از بعضی ها گرفته که میگن همه مثل هم هستن
نمیدونم چی بگم
چرا بعضی ها فکر میکنن همه آدم ها مثل هم هستن ؟؟؟