هرگز به کسی نگاه نکن وقتی قصد دروغ گفتن داری!

هرگز به کسی محبت نکن وقتی قصد شکستن قلبش را داری !!!

هرگز قلبی را قفل نکن وقتی کلیدش را نداری!!