نه از سرم می‌افتی
نه از چشمم
کجای دلم نشسته‌ای
که جایت این‌قدر امن است؟!