چه غریب بود این منطق ما..

چه میخواست ز ما این عقل ما..
نه با احساس هم درد بود..

نه به یاری گریه هایمان می آمد..!

عقل و منطقی بود در جدالی طولانی..

با احساس و قلب ما...